Choď na obsah Choď na menu
 


Odklad školskej dochádzky

Odklad školskej dochádzky

 

Vstup do školy je jednou z najvýznamnejších udalostí v živote dieťaťa. O tom, či bude v škole šťastné, rozhoduje aj čas nástupu do nej.

Zákon hovorí, že každé dieťa, ktoré do prvého septembra daného roku dovŕši vek 6 rokov, by malo nastúpiť do prvej triedy základnej školy.

Ak do školy nastúpi dieťa, ktoré na školské prostredie nie je pripravené, môžu sa vyskytnúť problémy. Nemusí stačiť tempu výučby a začne zaostávať. Bude mu trvať oveľa dlhšie osvojiť si základné poznatky zo školy, stratí sa pocit radosti. Dať dieťa do školy skôr aj napriek tomu, že na to podľa odborníkov ešte nie je pripravené, zanecháva na dieťati negatívne stopy.

Mnohí rodičia, paradoxne, v snahe predĺžiť svojim deťom detstvo, žiadajú o odklad školskej dochádzky, aj keď je ich dieťa dostatočne pripravené. Ak sa však premešká vhodný čas na vstup dieťaťa do školy, hrozí, že sa bude o rok v prvej triede nudiť a kompenzovať to vyrušovaním a zabávaním sa počas vyučovania, vyskytnú sa problémy so správaním.

Dôležitý je aj zdravotný stav dieťaťa - rôzne zdravotné problémy môžu byť dôvodom na odklad školskej dochádzky.

Na známky nezrelosti dieťaťa na školu upozorní rodičov často aj učiteľka v materskej škole, kam dieťa chodí. Ak sa vyskytnú nejaké pochybnosti, rodičia by mali navštíviť Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a všeobecného lekára. Dieťa spravidla absolvuje testy školskej zrelosti a podľa ich výsledkov ako aj celkového zhodnotenia bude vydaný odborný posudok.

Od povinnej školskej dochádzky nemožno nikoho oslobodiť!

 

Ako postupovať pri odklade školskej dochádzky

Každý rodič, resp. zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa, ktoré dovŕši do 31. augusta 2018 šiesty rok života, do prvej triedy základnej školy.

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku života nedosiahlo školskú zrelosť, môže riaditeľ/riaditeľka školy, na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, rozhodnúť o odložení začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok. Povinnou súčasťou žiadosti sú odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporúčanie príslušného zariadenia CPPPaP.

 

Zdroj: Portál o vzdelávaní a sebarozvoji: www.eduworld.sk