Choď na obsah Choď na menu
 


Zápis do 1. ročníka

Príspevky

Dokumenty k zápisu

12. 3. 2016

Zápis do 1. ročníka

18. 2. 2016

Nová právna úprava posúva zápis žiakov do prvého ročníka základnej školy pre školský rok 2018/2019 od 1. apríla do 30. apríla.

Dovtedy by si mali rodičia dôkladne zvážiť výber školy, kam  svoje dieťa zapíšu a zároveň si zistia všetky povinnosti, ktoré im ako zákonným zástupcom detí zo zákona vyplývajú.

 

Povinnosti rodičov

Každý rodič, resp. zákonný zástupca, s trvalým pobytom na území SR je povinný prihlásiť dieťa, ktoré dovŕši do 31. 8. 2018 šiesty rok života do prvej triedy základnej školy. Táto povinnosť sa viaže na zápis do školy, v lokalite, kde má dieťa trvalý pobyt alebo do inej školy vybranej zákonným zástupcom. Nie je preto rozhodujúce, či majú záujem o súkromnú školu alebo školu v inom obvode a tam dieťa prihlásia a následne i umiestnia. Dôležité je, dostaviť sa v stanovenom dátume k riadnemu zápisu na vybranú základnú školu.

Od povinnej školskej dochádzky nemožno nikoho oslobodiť.

 

Termíny zápisu do školy

Zákon ukladá, že zápisy na základných školách prebiehajú v období od 1. apríla do 30. apríla. V tomto roku  na našej škole prebehne zápis v dňoch 9. a 10. apríla v čase od 13,00 hod. do 17,00 hod. v budove 1.-4. ročníka.

 

Priebeh zápisu

Na zápis je potrebné dostaviť sa spolu s dieťaťom a doniesť si občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a prípadne rozhodnutie o zverení dieťaťa do výchovy (stačí fotokópia).

Učitelia zisťujú počas zápisu, ako sú deti pripravené na školu. Overujú si základné schopnosti a zručnosti. V neprítomnosti rodiča sa učitelia snažia zistiť, aké sú deti samostatné. Je to však veľmi krátky čas na hlbšie skúmanie dieťaťa. Samotný deň zápisu neslúži na diagnostiku či je vaše dieťa zrelé na nástup do školy. Ak je vekovo vyhovujúce, touto otázkou by sa mali rodičia zaoberať dostatočne včas pred zápisom a komunikovať s učiteľmi a v prípade vyslovenia pochybnosti o zrelosti dieťaťa navštíviť Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP).

 

Zdroj: Portál o vzdelávaní a sebarozvoji: www.eduworld.sk

 

Odklad školskej dochádzky

18. 2. 2016

Odklad školskej dochádzky

 

Vstup do školy je jednou z najvýznamnejších udalostí v živote dieťaťa. O tom, či bude v škole šťastné, rozhoduje aj čas nástupu do nej.

Zákon hovorí, že každé dieťa, ktoré do prvého septembra daného roku dovŕši vek 6 rokov, by malo nastúpiť do prvej triedy základnej školy.

Ak do školy nastúpi dieťa, ktoré na školské prostredie nie je pripravené, môžu sa vyskytnúť problémy. Nemusí stačiť tempu výučby a začne zaostávať. Bude mu trvať oveľa dlhšie osvojiť si základné poznatky zo školy, stratí sa pocit radosti. Dať dieťa do školy skôr aj napriek tomu, že na to podľa odborníkov ešte nie je pripravené, zanecháva na dieťati negatívne stopy.

Mnohí rodičia, paradoxne, v snahe predĺžiť svojim deťom detstvo, žiadajú o odklad školskej dochádzky, aj keď je ich dieťa dostatočne pripravené. Ak sa však premešká vhodný čas na vstup dieťaťa do školy, hrozí, že sa bude o rok v prvej triede nudiť a kompenzovať to vyrušovaním a zabávaním sa počas vyučovania, vyskytnú sa problémy so správaním.

Dôležitý je aj zdravotný stav dieťaťa - rôzne zdravotné problémy môžu byť dôvodom na odklad školskej dochádzky.

Na známky nezrelosti dieťaťa na školu upozorní rodičov často aj učiteľka v materskej škole, kam dieťa chodí. Ak sa vyskytnú nejaké pochybnosti, rodičia by mali navštíviť Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a všeobecného lekára. Dieťa spravidla absolvuje testy školskej zrelosti a podľa ich výsledkov ako aj celkového zhodnotenia bude vydaný odborný posudok.

Od povinnej školskej dochádzky nemožno nikoho oslobodiť!

 

Ako postupovať pri odklade školskej dochádzky

 

Každý rodič, resp. zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa, ktoré dovŕši do 31. augusta 2018 šiesty rok života, do prvej triedy základnej školy.

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku života nedosiahlo školskú zrelosť, môže riaditeľ/riaditeľka školy, na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, rozhodnúť o odložení začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok. Povinnou súčasťou žiadosti sú odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporúčanie príslušného zariadenia CPPPaP.

 

Zdroj: Portál o vzdelávaní a sebarozvoji: www.eduworld.sk